ഇമേജ് കംപ്രസ്സർ

ഇമേജ് കംപ്രസ്സർ

ഇമേജ് കംപ്രസർ ടൂൾ ഒരു ലളിതമായ ഓൺലൈൻ ടൂളാണ്

ഇമേജുകൾ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലളിതവും അവബോധജന്യവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണ് ഇമേജ് കംപ്രസർ ടൂൾ. പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

image compressor

മറ്റ് നിരവധി ഇമേജ് കംപ്രസ്സർ ടൂളുകൾ അവിടെയുണ്ടെങ്കിലും, ഇമേജ് കംപ്രസ്സർ മാക് അടിസ്ഥാനപരമായി രൂപകല്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശക്തമായതും എന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പവുമാണ്.

ഇമേജ് കംപ്രസ്സർ മാക് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ കംപ്രസ്സുചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, അവയെ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും അവയുടെ ഗുണനിലവാരവും റെസലൂഷൻ ക്രമീകരണങ്ങളും പരിഷ്‌ക്കരിക്കാനും വാട്ടർമാർക്കുകളോ ഓവർലേകളോ ചേർക്കാനും കഴിയും.


Avatar

Chandu

CEO / Co-Founder

Enjoy the little things in life. For one day, you may look back and realize they were the big things. Many of life's failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Cookie
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.